Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

filosofia

   

fil 1, teht. 1 (HUOM. AIKUISLINJA)

   

Moraali ja etiikka

   

Filosofian prelikysymyksiä

   

fil kalvoja 1

   

fil kalvoja 2

   

fil 2 käsitteitä (21.4.)

   

fil 2 (21.4.)

   

Fil 1 (12. ja 15.11.) soveltava etiikka

   

Pohdittavaa etiikasta ja yhteiskunnasta (12. ja 15.11.)

   

FILOSOFIAN VÄITTEITÄ

   

fil 2 28.4

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

Aikuislukio
( huom. voit myös pohdiskella väitteitä ihan omaksi kehittäväksi ajankuluksi tai keskustella jonkun muun kuin itsesi kanssa näistä väitteistä)

Ota kantaa viiteentoista väitteeseen O tai V siten, että osaat perustella näkemyksesi.
Huom! Kaikki väitteet eivät ole yksinkertaisen selviä!

1. Filosofiassa kysymyksillä on vähintään yhtä suuri merkitys kuin vastauksilla.
2. Epistemologia tutkii pääosin olemassaoloon liittyviä kysymyksiä.
3. Filosofian syntyyn vaikutti yhteiskunnallinen velvoite käytännön ajatteluun.
4. Antiikin filosofiassa jumalat olivat tapahtumien ja ilmiöiden selittävä tekijä.
5. Sofistit olivat oman aikansa anarkisteja.
6. Sokrateen mukaan epäoikeudenmukaisuus voidaan hyväksyä, jos se tuottaa onnellisuutta.
7. Platonin mukaan ideoiden maailman on välttämättä oltava olemassa.
8. Platon korosti mahdollisimman vapaata yhteiskuntaa.
9. Platon ja Aristoteles olivat samaa mieltä universaaliongelman ratkaisusta.
10. Substanssia koskevat kysymykset ovat erityisen yksinkertaisia.
11. Aristoteleen mukaan ihminen ohjautuu väistämättä kohti hyvää elämää.
12. Keskiajan filosofia painotti, että on järkevää uskoa Jumalaan.
13. Filosofian näkökulmasta ihminen voi olla muutakin kuin ihminen.
14. Voluntarismi rajaa pois vapaan tahdon mahdollisuuden.
15. Dogmaattinen tietokäsitys on rakenteeltaan kriittistä.
16. Descartesin mukaan kaikki olemisen muodot voivat olla harhaa.
17. Nykyinen aivotutkimus tarkastelee mielen toimintaa reduktiivisen materialismin viitekehyksessä.
18. Pluralistisen näkemyksen mukaan koulun itsenäinen olemassaolo ei voi rakentua yhden substanssin pohjalle.
19. Kantin mukaan ihmisen toiminta voidaan yleispätevästi selittää determinismin periaatteesta käsin.
20. Eksistentiaalifilosofia korostaa vapauden käsitettä.
21. Sinussa on ominaisuuksia, jotka ovat enemmän olemassa kuin toiset (ominaisuudet)
22. Subjektiivisen idealismin ajatus on helppo hyväksyä.
23. Skeptikolle havainnot ja illuusiot ovat yhtä tosia.
24. David Humen mukaan luonnonlait ovat hyvä esimerkki pysyvyydestä (ja jatkuvuudesta).
25. Immanuel Kantia voisi luonnehtia tietoteoreettiseksi idealistiksi.
26. Induktiivinen päättely johtaa väistämättä yleispäteviin totuuksiin.
27. Ihmistä tutkivissa tieteissä objektiivisen tiedon saavuttaminen on osoittautunut ongelmalliseksi.
28. Käytännöllinen filosofia kytkeytyy suoraan ihmisen arkipäivään.
29. Tieto rakentuu suhteessa kulttuuriin.
30. Metafyysiset kysymykset ovat ratkaistavissa.
31. Luonnonsuojelu perustuu luonnon välinearvottamiseen.
32. Deterministinen maailmankuva heijastuu filosofian historiassa.
33. Finaalinen selitys soveltuu elävien organismien toiminnan selittämiseen.
34. Psykopaatti voi olla yhtä moraalinen kuin altruisti.
35. Epikuros oli anarkisti.

* Illuusioista voi katsoa esimerkkejä alla olevasta linkistä.
**toinen linkki: muistiinpanoja filosofiasta > selaa.

illuusioita

muistiinpanoja filosofiastaTulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003