Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

psykologia

filosofia

   

fil 1, teht. 1 (HUOM. AIKUISLINJA)

   

Moraali ja etiikka

   

Filosofian prelikysymyksiä

   

fil kalvoja 1

   

fil kalvoja 2

   

fil 2 käsitteitä (21.4.)

   

fil 2 (21.4.)

   

Fil 1 (12. ja 15.11.) soveltava etiikka

   

Pohdittavaa etiikasta ja yhteiskunnasta (12. ja 15.11.)

   

FILOSOFIAN VÄITTEITÄ

   

fil 2 28.4

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

AikuislukioFilosofian prelikysymyksiä

Hei!

Tässä on muutamia viime vuosina tenteissä/preleissä kysyttyjä kysymyksiä. Kysymysten alla on kysymykseen liittyviä vastausideoita! Katso myös sivun lopussa olevat linkit >
hyviä muistiinpanoja filosofiasta!

1. Käsitteiden merkitys filosofiassa.
- ajattelun rakennusaineita, käsitteiden välttämättömyys yleensä
- esim. Platonin ideaoppi, Aristoteleen metafysiikka jne
- filosofia on pitkälti pyrkimystä luoda sanastoja ja käsitteitä, joiden avulla voimme jäsentää
maailmaa ja itseämme

2. Pohdi lausetta: ”Ihmiset ja esineet ovat olemassa, mutta ne ovat eri tavoin.”
- olennaista olemisen eri tavat, esim. ”olla vain olemassa” ja ”tiedostaa olemassaolonsa”
- näkökulmia: esim. metafysiikka/ontologia, eksistentialismi, identiteetti, intentionaalisuus,
- itsetajunta, mahdollisesti myös substanssin käsite

3. Internet on eräänlainen ”Vapauden valtakunta”. Pohdi edellä mainitusta näkökulmasta vapauden
ongelmaa.
- positiivinen/negatiivinen vapaus
- vapaus johonkin/jostakin
- vapaus ja vastuu
- sensuuri/sananvapaus
- esimerkkejä sekä posit. että negat. vapauden toteutumisesta, esim. sananvapauden lisääntyminen/arveluttavan materiaalin levittäminen
- vapaus arvona
- voiko vapaus olla rajoittamatonta?
- voiko ihminen vapautua uudella tavalla?

4. Millä perusteilla David Humea voidaan pitää merkittävänä filosofina?
- induktio/deduktio näkökulma
- syysuhteen kritiikki
- Humen giljotiini
- esimerkkejä ja pohdintoja em. pohjalta
- Hume skeptikkona

5. Pohdi valtaa arvona
- valta itseis-, väline- ja epäarvona
- vallankäytön problematiikka
- posit./negat. vallankäyttö
- valta ja yhteiskunnan rakenteet
- näköaloja filosofien ajatteluun, esim. Platon ja filosofihallitsijat, Kant ja vallan arviointi kategorisen imperatiivin mukaan, Nietsche ja yli-ihmisen vallantahto

+6. ”Itsemäärääminen tarkoittaa sitä, että yksilöllä on päätösvalta erityisesti itseään koskevissa
asioissa.” Pohdi itsemääräämisen ongelmaa.
- yksilön autonomian ongelma
- vapauden ongelma
- holhoamisen ongelma
- eutanasia
- abortti, esim. koskeeko itsemäärääminen ainoastaan äitiä; entä sikiön oikeudet?
- milloin yksilön päätösvallan voidaan katsoa olevan rajoitettua, esim. psyykkinen tila, lapset
- mitkä tekijät edesauttavat itsemääräämistä, esim. koulutustaso?
- yksilön ja yhteiskunnan suhde

2. Millainen on filosofinen ongelma?
- filosofia alkaa ihmettelystä
- joitain peruskysymyksiä, esim. mitä oleva on?
- oleellista määritellä se miten fil. ongelma eroaa arkipäivän tai tieteen ongelmista, esim. fil. ongelmassa ei välttämättä pyritä ratkaisuun vaan esim. pohditaan asiaan liittyviä rakenteita: käsitteellistetään ja järkeistetään
- esim. voiko yhteiskunta koskaan olla oikeudenmukainen ( vaikka tähän pyritäänkin)
- kytkennät esim. estetiikkaan ja metafysiikkaan

2. ”Vain se on totta, mikä kestää epäilyn.” Tarkastele sitä filosofian osa-aluetta, mihin kyseinen
lause liittyy.
- tieto
- totuus
- tieto- ja totuusteoriat
- skeptismi

6. Pohdi väitettä: ”Tieto on valtaa.”
- millä tavoin tietoa voidaan käyttää vallan välineenä yksilö-, yhteisö-, yhteiskunta- ja jopa globaalitasolla
- voidaanko ihmisiä luokitella tietotason perusteella, "syrjäytyvät" ja "pärjääjät"
- tietoyhteiskunnassa eläminen
- tiedon merkitys historiaperspektiivistä
- yksi näkökulma voisi löytyä Platonin valtiokäsityksestä - "niiden joilla on tietoa tulee hallita"
- onko tieto myös vapautta?
- asiantuntijat vallankäyttäjinä – suora tai välillinen valta

7. Mikä on filosofian yhteiskunnallinen merkitys?
- esim. arvot, päämäärät, kriittisyys, kysymyksenasettelut - näiden laajaa pohdintaa,esim. oikeudenmukaisen yhteiskunnan käsite jne

. Ihmisen ja ajan suhde.
- miksi aikaa on ruvettu määrittelemään – kulttuurikehityksellinen analyysi
- kellojen ja kalentereiden aika
- ajan suhteellisuus
- kosminen aika
- kiire ja kiireettömyys
- aika resurssina – ”sitä on tai ei ole”
- ajan käsitteen muutos suhteessa yhteiskunnalliseen muutokseen
- aika mahdollisuutena tai rajoitteena
- mitattava aika
- yleensä – mitä aika on?

1. Dilemmat
- mikä dilemma on (>ongelmatilanne) - esimerkkejä
- suhde etiikkaan
- yleensä filosofisista ongelmista ja kysymyksenasettelusta
- filosofinen ajattelu >keskustelu + dialogi > objektiivisuus > käsitteellisyys
(> arkiajattelun ja fil ajattelun ero)

3. ”Kehitysajatus”
- laaja-alainen pohdinta siitä mitä ihmisen kehittämisellä voidaan tarkoittaa
- positiivisia ja negatiivisia näkökulmia, esim. elinikäinen oppiminen, ihmisyys kehityshaasteena, humanistinen ihmiskuva; muokkaaminen, manipulaatio, ominaisuuksien parantelu (+/-)
- vaatiiko yhteiskunta/maailma ihmistä kehittymään ja millä hinnalla?
- tulevaisuusperspektiivi > esim. ihmisen ja biomekaniikan yhdistyminen, aisti/havaintotoimintojen manipulointi; toisaalta viisauden kehittyminen


Taide… (filosofinen merkitys)
- erilaisia tapoja ilmaista ja kohdata yksilön maailmasuhdetta
- taiteen eri muotoja; missä menee taiteen ja ei-taiteen raja?
- estetiikka ja kantaaottavuus
- propaganda ja sensuurin kiertäminen
- suhde politiikkaan ja aatejärjestelmiin – tukeva/kritisoiva
- taide muutosvoimana yksilö ja yhteisötasolla
- taide esim. metafysiikan ulottuvuutena
- taide ja vapausFilosofian linkkikokoelma

Filosofian kurssitiivistelmiä

Lisää filosofian kurssitiivistelmiä

Katso pikalinkit opiskelijoille > filTulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003