Tuomon kurssitTuomon kurssit

Ajankohtaista 8.4.2015

Kiinnostavia dokumentteja ja audioita

uskonto

   

Uskonnon prelikysymyksiä

   

ue1 teht. 1

   

ue 1 teht. 2 (päivitys 27.10)

   

ue 1 teht. 3 (PÄIVITYS 11.11.)

   

ue 1 teht. 4 (PÄIVITYS 11.11.)

   

ue 1 valmistelutunnit 25.11. ja koe 26.11.

   

ue 2

   

UE 3

psykologia

filosofia

teemoja

linkit

1.jakson tentit! (päivitetty 24.8.14)

4.jakson tentit (päivitys 12.3.)

5. jakson tentit (päivitys 26.4.)

Vanhoja tehtäviä

ps 7 (päivitys 16.10.2014!)

AikuislukioUskonnon prelikysymyksiä

Hei!

Tässä on muutamia viime vuosina tenteissä/preleissä kysyttyjä kysymyksiä. Kysymyksen perässä on vastausideoita! Katso myös linkit sivun lopussa!

1. Vesi uskonnollisena käsitteenä.
- monipuolisia huomioita aiheesta, esim. veden puhdistava vaikutus (vertauskuvallisuus! esim. synneistä puhdistava ), veden pyhyys, elämän virta, islam – ruumiin pesu, hindulaisuus – Ganges, kaste, vesi elämän antajana, jne

2. Raamattu taiteellisen ilmaisun taustalla
- erilaisia esimerkkejä Raamatun vaikutuksesta taiteen eri muotoihin, esim. kuvataide,
kirjallisuus, näyttämötaide, elokuvat, musiikki, tanssi, valokuva jne
- eri aikakausiin liittyviä huomioita ja kristillisiin suuntauksiin liittyviä huomioita, esim. ortodoksisuus ja ikonit
- taiteen merkitys uskon välittäjänä ja suuntaajana, esim. kuvien avulla luotu taivas-helvetti käsitys (keskiaika)
- ristiriidat: mitä/miten saa esittää
- Raamatun kulttuurihistoriallinen merkitys yleensä

Kenelle valta kuuluu – tarkastele raamatullisia näkökulmia vallankäyttöön.
- Jeesuksen ajatuksia vallasta, esim. Jumala, keisari
- Messias - vapahtaja vai maallinen valtias
- Israelin kuninkaat vallankäyttäjinä
- Mooses kansanjohtajana
- näkökulmia siihen, miten eri aikakausina ihmiset ovat tulkinneet Raamattua oikeuttaakseen vallankäyttöään
- suhde esivaltaan, esim. Luther

3. Antisemitismi – tarkastele käsitettä poliittisesta ja historiallisesta näkökulmasta
- juutalaisvastaisuus
- Rooman vallan aika, keskiaika, uusi aika – esim. erilaisista yhteiskuntaa uhkaavista asioista saatettiin syyttää juutalaisia (syntipukki)
- ristiretkien aikaiset juutalaisvainot
- kristinuskon ja juutalaisuuden ”viha – rakkaussuhde” (esim. Luther)
- nationalismin nousu vaikuttaa etnisten ryhmien asemaan
- Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, uusnatsismi, (oikeisto)populismi
- juutalaisuus vs. islam
- Israelin valtio vs. arabimaailma
- sionismi

Minkälaiseen maailmaan kristinusko syntyi – tarkastele kristinuskon syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä.
- juutalaisuuden ja hellenismin vaikutus
- Rooman valtakunta
- uskonnollinen monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus
- uusien aatteiden ”kaipuu”
- vilkas kaupankäynti
- hyvät tie- ja vesiyhteydet
- rauha
- yhteinen kieli
- asiaansa uskoutuneet julistajat

4. Pyhiinvaellus osana uskonnollista käyttäytymistä.
- pyhiinvaellus velvollisuutena tai ”sisäisenä kutsuna”
- ristiretket
- parantumiskokemukset
- nykyään esim. irrottautuminen maallisesta arjesta
- joitain kohteita, esim. kr.usko – Jerusalem, hindul. – Ganges, Islam – Mekka
- askeesin kytkeminen aiheeseen ansiokasta

5. Yli puolet kristityistä elää kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tarkastele kristinuskon yhteiskunnallista merkitystä kehitysmaiden näkökulmasta.
- kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana, esim. koulutus, diakonia/terv.huolto, huom. myös ongelmana esim. kat. kirkon suhtautuminen syntyvyyden säännöstelyyn
- sosiaalisen omantunnon herättäjä, esim. naisen asema
- kristilliset ihanteet, esim. ihmisarvo – ihmisoikeuksien loukkauksien vastustaminen
- vapautuksen teologia Lat. Amerikassa
- kirkkojen mahdollisuudet taistella autoritaarisia järjestelmiä vastaan (toisaalta ongelmana kyseisten järjestelmien tukeminen
- lähetystyön kytkeminen

6. Geneettisen tiedon problematiikka.
- mihin geneettistä tietoa voi käyttää, esim. sairauksien parantaminen, ihmisten luokittelu, valikointi
- yleensä ”hyvän ja pahan tiedon ” problematiikka, esim. gen. tieto vallan välineenä
- sosiaalieettiset/kr.eettiset näkökulmat, esim. ihmisarvo

Urheilu eettisen pohdinnan kohteena.
- doping
- valmennuksen etiikka
- yksilön arvottaminen suoritusten perusteella
- likainen peli
- voitto vai osallistuminen
- suhde ideologioihin
- yksilön vakaumus ja arvomaailma
- taloudelliset kytkennät

Perustele: ”Kuvataiteet ovat olleet merkittävässä asemassa kristinuskon historiassa.”
- kuvien esittävä voima, esim. taivas, helvetti
- kuvien konkreettisuus – abstraktit asiat voitiin ilmaista paremmin
- taide pitänyt kr.uskoa esillä historian eri vaiheissa
- propaganda
- lähimmäisenrakkaus
- yleensä esimerkkejä taiteen luomista / taiteen avulla luoduista näkökulmista

7. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kristinuskossa
- siirtymä kollektiivisesta uskosta yhä yksilöllisempiin uskontulkintoihin
- ihmiskuvan muutos samankaltaisuudesta erilaisuuteen
- esimerkkejä yksilöllisistä uskonmuodoista (esim. rukous, meditaatio)
- esimerkkejä yhteisöllisistä uskonmuodoista (esim. jumalanpalvelus, tilaisuudet, ”massatapahtumat” – esim. paavin keräämät suuret kansanjoukot)
- luostarit (yksilöllisyys ja yhteisöllisyys)
- fundamentalismi vastareaktiona liialliseen yksilöllisyyteen
- uskonnonvapaus
- etiikka ja moraali ?

8. Mitä tarkoitetaan uskonnon maallistumisella? Miten maallistuminen ilmenee?
- kirkkohistoriallinen näkökulma, esim. anekauppa
- uskonnon yhtenäiskulttuurinen vaikutus vähenee, esim. traditiot, arvot
- uskonto saa yhä enemmän esim. sosiaalisen työn muotoja tai tulee osaksi poliittista järjestelmää
- alun perin uskonnolliset juhlat saavat uusia sisältöjä ja arvoja, esim. pyhäpäivästä vapaapäivä
- yhteiskunnallisten muutosten merkitys
- huom. myös synkretismi eli uskontojen sekoittuminen
- em. asioita voi käsitellä esim. kr.uskon ja islamin näkökulmasta
- uskonnolliset sisällöt muuttuvat esim. kansanperinteeksi
- vastareaktiot, esim. fundamentalismin ja mystiikan nousu

9. Suomessa on rikas kansanuskon perinne. Tarkastele suomalaisen kansanuskon ominaispiirteitä.
- itkuvirret, sadut, tarinat, huom. myös Kalevala
- luonto maailmankuvan ja uskonnon lähtökohtana, yhteys kaiken elollisen välillä
- eränkävijöiden palvontapaikat
- karhu ja hirvi kansan esi-isinä
- haltijat, tietäjälaitos/samanismi, vainajakultti
- sadonkorjuujuhlat/vuotuisjuhlat
- maahiset, tontut

Lopun ajat uskonnollisena käsitteenä ja ilmiönä.
- kristittyjen lopun ajan odotukset eri aikoina, esim. kr. uskon synty
- lahkoja ja liikkeitä, joissa lopun aikoja korostetaan, esim. Jehovan todistajat
- ajan lineaarisuus – kr. usko, juutal. islam.
- ajan syklisyys – buddhalaisuus, hindul.
- odotukset ja pelot, toivo / uhka
- ennustukset, profetiat
- maailman loppu / uuden alku
- huom. yksilön tavoitteet, esim. posit. – julistus, negat. – haluaa edesauttaa maailmanloppua
- vallankäyttö
- esimerkkejä eri uskontojen näkökulmista

Uskonto osana japanilaista kulttuuria.
- perinteiden vaikutus, esim. tapakulttuuri
- shintolaisuus, esim. ihmisen ja luonnon välinen suhde, ihmisten väliset suhteet - vaikutteita kungfutselaisuudesta, kunniakäsite/sitoutuminen - näkyy esim. työelämässä, kamikazet, harakiri, samurait, henget (kamit), syntymän riitit
- zenbuddhalaisuus, esim. asketismi, teeseremoniat, kuolemanriitit
- soka gakkai, uskonnollinen liike - yht. k. muutos
- paljon uususkontoja

2. Myytit uskonnollisen maailmankuvan rakenteena.
- myytti on vertauskuvallinen tarina, joka ilmaisee ihmisen perustavanlaatuisia ajatuksia olemassaolosta ja paljastaa syvälle juurtuneita arvoasetelmia
- syntymyytit
- moralisoivat myytit
- myyttihahmot
- myyttien merkitys keskustelulle, ajattelulle ja maailmantulkinnoille

3. Pohdi Raamatun käännöstyöhön liittyviä ongelmia.
- kieli muuttuu, ihmisen sosiokulttuurinen ympäristö muuttuu
- alkutekstin ja käännöksen suhde
- muutokset käsitteissä suhteessa aikaan
- muutokset kielessä suhteessa aikaan
- vertaukset/vertauskuvallisuus
- asioiden soveltaminen/ymmärtäminen suhteessa kulttuuritaustaan

4. Askeesi osana kristillistä perinnettä.
- määritelmä
- muotoja, esim. paasto, eristäytyminen, ”nautinnoista” kieltäytyminen, jopa itsekidutus
- syitä, esim. yksilöllisen kokemuksen saavuttaminen, ”lähemmäs Jumalaa”, yhteisön säännöt vaativat – esim. luostari
- näkökulmia eri ajanjaksoihin ja tapahtumiin, esim. maallistumisen vastustaminen, Lutherin elämä, mystiikka – korostuu myös nykyään

5. Yli puolet kristityistä elää kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. Tarkastele kristinuskon yhteiskunnallista merkitystä kehitysmaiden näkökulmasta.
- kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana, esim. koulutus, diakonia/terv.huolto, huom. myös ongelmana esim. kat. kirkon suhtautuminen syntyvyyden säännöstelyyn
- sosiaalisen omantunnon herättäjä, esim. naisen asema
- kristilliset ihanteet, esim. ihmisarvo – ihmisoikeuksien loukkauksien vastustaminen
- vapautuksen teologia Lat. Amerikassa
- kirkkojen mahdollisuudet taistella autoritaarisia järjestelmiä vastaan (toisaalta ongelmana kyseisten järjestelmien tukeminen6. Ihmisen geeneihin liittyvä tieto on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Pohdi tähän tietoon
liittyviä eettisiä ongelmia.
- mihin geneettistä tietoa voi käyttää, esim. sairauksien parantaminen, ihmisten luokittelu, valikointi
- yleensä ”hyvän ja pahan tiedon ” problematiikka, esim. gen. tieto vallan välineenä
- sosiaalieettiset/kristilliseettiset näkökulmat, esim. ihmisarvo


7. Mitä tarkoitetaan uskonnon maallistumisella? Valitse esimerkit vähintään kahden
maailmanuskonnon näkökulmasta.
- uskonnon yhtenäiskulttuuurinen vaikutus vähenee, esim. traditiot, arvot
- uskonto saa yhä enemmän esim. sosiaalisen työn muotoja tai tulee osaksi poliittista järjestelmää
- alun perin uskonnolliset juhlat saavat uusia sisältöjä ja arvoja, esim. pyhäpäivästä vapaapäivä
- yhteiskunnallisten muutosten merkitys
- huom. myös synkretismi eli uskontojen sekoittuminen
- em. asioita voi käsitellä esim. kr.uskon ja islamin näkökulmasta

8. Uskonnollinen fundamentalismi.
- oman opin erehtymättömyys, ehdottomuus, ”ainoa oikea”
- pyhien kirjojen arvovalta
- suvaitsemattomuuden ongelma
- esim. krist., hindul. ja islamilainen fundamentalismi - vaikutus yhteiskuntaan ja moraalisiin kannanottoihin

9. Suomessa on rikas kansanuskon perinne. Tarkastele suomalaisen kansanuskon ominaispiirteitä.
- itkuvirret, sadut, tarinat, huom. myös Kalevala
- luonto maailmankuvan ja uskonnon lähtökohtana, yhteys kaiken elollisen välillä
- eränkävijöiden palvontapaikat
- karhu ja hirvi kansan esi-isinä
- haltijat, tietäjälaitos/samanismi, vainajakultti
- sadonkorjuujuhlat/vuotuisjuhlat
- maahiset, tontut

+10. Pyhiinvaellus osana uskonnollista käyttäytymistä.
- katso oheinen artikkeli
- pyhiinvaellus velvollisuutena tai ”sisäisenä kutsuna”
- ristiretket
- parantumiskokemukset
- nykyään esim. irrottautuminen maallisesta arjesta
- huom. jokerikysymyksessä oleellista asioiden monipuolinen käsittely, esim. näkökulmia yksilöön, yhteisöön, eri uskontoihin, ajanjaksoihin, kohteisiin

. Lopun ajat uskonnollisena käsitteenä ja ilmiönä.
- kristittyjen lopun ajan odotukset eri aikoina, esim. kr. uskon synty
- lahkoja ja liikkeitä, joissa lopun aikoja korostetaan, esim. Jehovan todistajat
- ajan lineaarisuus – kr. usko, juutal. islam.
- ajan syklisyys – buddhalaisuus, hindul.
- odotukset ja pelot, toivo / uhka
- ennustukset, profetiat
- maailman loppu / uuden alku
- huom. yksilön tavoitteet, esim. posit. – julistus, negat. – haluaa edesauttaa maailmanloppua
- vallankäyttö
- esimerkkejä eri uskontojen näkökulmista

16. Raamattu taiteellisen ilmaisun taustalla
- erilaisia esimerkkejä Raamatun vaikutuksesta taiteen eri muotoihin, esim. kuvataide,
kirjallisuus, näyttämötaide, elokuvat, musiikki, tanssi, valokuva jne
- eri aikakausiin liittyviä huomioita ja kristillisiin suuntauksiin liittyviä huomioita, esim. ortodoksisuus ja ikonit
- taiteen merkitys uskon välittäjänä ja suuntaajana, esim. kuvien avulla luotu taivas-helvetti käsitys (keskiaika)
- ristiriidat: mitä/miten saa esittää
- Raamatun kulttuurihistoriallinen merkitys yleensä

17. Antisemitismi – tarkastele käsitettä poliittisesta ja historiallisesta näkökulmasta
- juutalaisvastaisuus
- Rooman vallan aika, keskiaika, uusi aika – esim. erilaisista yhteiskuntaa uhkaavista asioista saatettiin syyttää juutalaisia (syntipukki)
- ristiretkien aikaiset juutalaisvainot
- kristinuskon ja juutalaisuuden ”viha – rakkaussuhde” (esim. Luther)
- nationalismin nousu vaikuttaa etnisten ryhmien asemaan
- Natsi-Saksa, Neuvostoliitto, uusnatsismi, (oikeisto)populismi
- juutalaisuus vs. islam
- Israelin valtio vs. arabimaailma
- sionismi


. Ruoka ja ravinto uskonnollisena ja moraalikysymyksenä
- eri uskontojen ruokakäsityksiä (varhaiskantaisista korkeauskontoihin)
- esim. islam, hindulaisuus, buddhalaisuus, Jehovan todistajat
- rituaaliteurastus, kosher, japanilaiset teeseremoniat
- paasto
- moraaliset ratkaisut, esim. eläinten oikeudet, veganismi jne
- tapakulttuuri ja sosiaaliset kytkennät
- yleensä yksilön/yhteisön suhde ruokaan, esim. terveydellinen, mielihyvä, askeettisuus
- ns. ”hengen ravinto”
* pohdittu lyhyesti sekä uskonnollista puolta (esim. eri uskontojen tarjoamien esimerkkien avulla: syöntikiellot, paastot, ruoka kultin osana) että moraalista puolta (esim. ravinnon epätasapainoinen jakautuminen, ruokavalioiden etiikka)
* pelkästään toiseen näkökulmaan keskittyminen edellyttää perusteltua esittelyä (esimerkkien avulla)
* molemmat näkökulmat mukana, kyetty mahdollisesti peilaamaan niitä keskenään
* esimerkkejä käytetty perusteluina laajasti: esim. eri uskonnoista, Raamatusta, eri moraaliteorioista. Filosofinen erittely sopii vastaukseen hyvin (etiikka)
* nähty asian problemaattisuus (esim. muuttuminen historiassa ja kysymyksen kulttuurisidonnaisuus)
* mahdollisesti eritelty nykyajan ruokakulttuuria erityisesti globaalin etiikan näkökulmasta (ruuan tuhlaaminen vs. nälänhätä, eettisesti kestävät ravinnon hankintatavat jne.)
* moraalisesti/terveydellisesti/uskonnollisesti perusteltu ruokavalio, perustelujen yhtäläisyydet ja erot

"VÄHÄN LISÄÄ!"
yo-teht.
s-2000, 10 > uskonnollinen fundamentalismi
k-2001, 6,7,10 > erityisesti teknologian etiikka
s-2001, 3
s-2002, 10 > erityisesti tiedonvälityksen etiikka
s-2003, 6, 10
s-2004, 10 > kärsimyksen ongelma

Ussan kurssien tiivistelmiä

katso pikalinkit opiskelijoille > uskonto

opintonet

hyviä uskonnon sisältöjä

suol

Uskonnon opettajien sivustoTulosta tämä sivu / Print this page

© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003