Tuomon kurssit -


TÄHÄN JULKAISTAAN TENTTITEHTÄVIÄ!

Huom. jos tenttimisestä on jotain kysyttävää, ota yhteyttä: tuomo.seitola@kotka.fi

PSYKOLOGIAN TENTTI 5 kurssi

A. Selitä seuraavat käsitteet siten, että osoitat ymmärtäväsi käsitteen. (>sovellus,esimerkit)
(selitä ainakin 22 käsitettä!)
1. psyykkinen itsesäätely
2. psyykkinen työ
3. hallintakeinot
4. defenssi(mekanismi)
5. autonomia
6. minäkäsitys
7. minäkuva
8. minä(kokemus)
9. kehonkaava
10. identiteetti
11. persoonallisuus
12. mielekkyysperiaate
13. mielihyväperiaate
14. sisäinen malli
15. havaintokehä
16. itsetunto/itsearvostus
17. narsismi
18. perusturvallisuus
19. mielenterveys
20. mielenterveyden häiriöt
21. psykoterapia
22. kriisi
23. trauma
24. tietoinen
25. tiedostamaton
26. teoria
27. temperamentti

B. Vastaa esseemuotoisesti kolmeen!
1. Pohdi persoonallisuuden tutkimisen ongelmia.
2. Arvioi kahden valitsemasi persoonallisuudenteorian mahdollisuuksia selittää persoonallisuutta.
3. Pohdi persoonallisuuden kehitykseen ja muutokseen vaikuttavia tekijöitä.
4. Tarkastele mielenterveyttä vahvistavia ja uhkaavia tekijöitä.

C. a. tästä linkistä kohdat A,B,C,D
http://tuomonsivut.verkkopolku.com/?MielenterveysJaMt-hairiot
b. tästä linkistä kohdat 1,2,3
http://tuomonsivut.verkkopolku.com/?Terapiat


Tenttitehtävät 3. kurssi

Nämä tehtävät löytyvät myös extra.opintoverkko.fi

A.1.
Määrittele: a. tietoinen b. tiedostamaton
Vastaa lyhyesti (>muutamalla ajatuksella, tiedolla; tätä tehtävää kannattaa mahdollisesti pohtia tarkemmin B1. ja B2. jälkeen)
1. Minkälaisia toimintahäiriöitä ihmisellä saattaa ilmetä? Mitkä häiriöistä ovat erityisesti tiedonkäsittelyyn liittyviä?
2. Miksi ihminen ei saa unta?
3. Miksi ihmiset havaitsevat ufoja?
4. Miksi todistajalausunnot ovat usein epäluotettavia?
5. Miten kauhuelokuvista saadaan jännittäviä?
6. Miksi kännykät ovat lisänneet onnettomuusriskiä liikenteessä?
7. Millä tavoin mainonta hyödyntää kognitiivista psykologiaa?
8. Millä tavoin tunteet liittyvät ihmisen tiedonkäsittelyyn?
Voit täydentää vastauksia tiedon lisääntyessä!!!!

B.1.
Määrittele ja selitä omin sanoin sekä vastaa kysymyksiin. Voit myös lisätä "lihaa luiden ympärille tiedon rakentuessa".
a. hermosolu
b. välittäjäaine
c. selitä miten hermosolu käsittelee tietoa
d. hermoverkko
e. mitä tarkoittaa: mieli=hermoverkkojen vuorovaikutus
f. hermosto
g. miksi myös autonominen hermosto on psyykkisen toiminnan kannalta mielenkiintoinen?
h. miten aivot käsittelevät tietoa?
i. mitkä aivokuoren (tai yleensä keskushermoston) alueista ovat mielestäsi erityisen merkittäviä ihmisen psyykkisen toiminnan näkökulmasta?
j. miksi aivorungon (ja selkäytimen) vaurioit ovat yleensä "vaarallisempia" kuin aivokuoren vauriot?
k. miksi tieto hormoneista on tärkeää myös psykologian näkökulmasta?
l. tarkastele lyhyesti: ihmisen elämänkaari ja hermoston kehitys (ja muutos)
m. miten hermostoa (erityisesti keskushermostoa)tutkitaan?
n. miten aivotoiminnan häiriöt rajoittavat yksilön toimintakykyä ja psyykkistä hyvinvointia?
+1. minkälaisia virhetulkintoja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saattaa syntyä neurologisten syiden pohjalta? Miksi?
+2. miksi päihderiippuvuutta ei voi ymmärtää ilman neurops. näkökulmaa?
+3. NIMEÄ muutama aivotoiminnan häiriö (liittyy edellisiin tehtäviin n. ja +1.)
+4. POHDI mitkä tekijät mielestäsi edesauttavat aivojen toimintaa (+) ja mitkä rajoittavat (-). Anna joitain perusteita näkemyksillesi!


B.2.
Selitä seuraavat käsitteet. (Siis osaatko käyttää käsitteitä?)Mielen maailma s. 68>,
verkot s.235>)
1. havainto
2. havaintokehä
3. aistimus
4. reseptori
5. representaatio
6. adaptaatio (aistien)
7. sisäinen malli
8. prosessi
9. tarkkaavaisuus
10. orientaatiorefleksi
11. havaintokynnys
12. automaattinen ja kontroloitu prosessointi
13. hahmolait
14. havaintokonstanssit
15. illuusiot (näköharhat)
16. muisti

B.3 ETSI YLEN TIEDESIVUILTA TÄHÄN KURSSIIN LIITTYVÄÄ TIETOA > MITÄ LÖYDÄT > AINAKIN VIISI ESIMERKKIÄ. KLIKKAA LINKKIÄ YLE - TIEDE

http://blogit.yle.fi/kategoria/uutta-tieteesta

ESSEET, VALITSE KAKSI
1. Aivotoiminta ja sen häiriöt.
2. Muisti ja unohtaminen.
3. Millä tavoin tietoa ihmisen tiedonkäsittelystä voidaan soveltaa käytännössä?
4. Tiedonkäsittely, tietoisuus ja sen muuntuneet tilat.


Tenttitehtävät ps 6 sosiaalipsykologia:

Tässä esseet!
Klikkaa seuraavaa linkkiä ja valitse listasta 3 tehtävää, jotka palautat viimeistään 10.2.!

http://tuomolyseo.verkkopolku.com/?KOEPS6

Aloita tentti määrittelemällä seuraavat käsitteet (> käytä esimerkkejä; osoita että ymmärrät käsitteen).Jatkossa saat muutamia esseitä pohdiskeltavaksi!

Sosiaalinen vaihto
Sosiaalinen havaitseminen
Vuorovaikutus
Ensivaikutelma
Sädekehävaikutus
Stigma
Asenne
Ennakkoluulo
Stereotypia
Attraktio
Koheesio
Ryhmä (primaari,sekundaari)
Ryhmäpaine
Rooli
Rooliristiriita
Konformismi
Deindividuaatio
Status
Normi
Itsetunto
Aggressio
Empatia
Skeema
Attribuutio


© tuomolyseo
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com